Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào để thay đổi địa chỉ email cho tài khoản của tôi?

Để thay đổi địa chỉ email của quý vị:

  • Truy cập trang Thông tin tài khoản.
  • Nhấp vào “+ Thêm địa chỉ email”.
  • Chèn email mới và nhấp vào “Là email chính”.
  • Vì lý do bảo mật, hãy nhập mật khẩu tài khoản của quý vị và nhấp vào “Lưu”.
Bài viết này có hữu ích không?