Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào để tôi sử dụng hàng loạt widget?

Chúng tôi cho phép một trang web đơn lẻ sử dụng tối đa 50 widget, như đã được nêu trong Điều khoản sử dụng widget của TripAdvisor.

Các yêu cầu sử dụng hơn 50 widget (ví dụ: đối với các Tổ chức tiếp thị điểm đến) sẽ được xem xét riêng. Nếu quý vị quan tâm, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

Bài viết này có hữu ích không?