search shadow

Tôi có thể sử dụng widget trong email của mình không?