search shadow

Tôi có thể tìm thấy mẫu mã widget TripAdvisor ở đâu và làm cách nào để thêm widget vào trang web của tôi?