Trung tâm trợ giúp

Có nội dung TripAdvisor gì dành cho trang web của tôi?

Có rất nhiều nội dung để hiển thị trên trang web của quý vị. Nhà nghỉ, điểm du lịch và nhà hàng nên sử dụng các widget tự chạy của chúng tôi, hoàn toàn miễn phí.

Nếu quý vị là nhà phát triển trang web hoặc ứng dụng quan tâm đến nội dung đánh giá hoặc điểm đến cho nhiều cơ sở kinh doanh hoặc địa điểm, quý vị có thể đủ điều kiện sử dụng API Nội dung TripAdvisor.

Xin lưu ý rằng mọi hoạt động sử dụng nội dung TripAdvior, trừ widget tự chạy, phải được TripAdvisor chấp thuận. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng widget tự chạy của chúng tôi, vui lòng xem Điều khoản sử dụng widget để biết các yêu cầu cụ thể. Để biết hướng dẫn đầy đủ về cách tìm và sử dụng widget tự chạy, vui lòng tham khảo Hướng dẫn chi tiết của chúng tôi.

Bài viết này có hữu ích không?