Trung tâm trợ giúp

Ai có thể sử dụng widget TripAdvisor?

Các widget TripAdvisor có sẵn cho các nhà nghỉ, điểm du lịch, nhà hàng và điểm đến được niêm yết trên TripAdvisor. Quý vị không cần phải là chủ sở hữu hoặc đại diện chính thức của cơ sở kinh doanh để có thể sử dụng các widget này nhưng trang web của quý vị phải:

  1. là một tạp chí hoặc nhật ký (ví dụ: blog) trực tuyến, cá nhân, phi thương mại
    HOẶC
  2. Chủ yếu liên quan đến du lịch;

  1. Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ du lịch và liên quan đến du lịch, bao gồm nhưng không giới hạn ở khách sạn hoặc nhà nghỉ du lịch khác, đặt vé máy bay
    VÀ/HOẶC
  2. Là một tổ chức tiếp thị cho điểm đến (ví dụ: một Hội nghị hoặc Văn phòng du khách).

 

TripAdvisor không cung cấp widget cho các hồ sơ tài nguyên, nhà nghỉ cho thuê hoặc khách du lịch cá nhân. Để xem những widget nào có sẵn cho doanh nghiệp hoặc điểm đến được niêm yết, vui lòng truy cập Trung tâm widget của quý vị.

Bài viết này có hữu ích không?