Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào để nội dung được chia sẻ của tôi xuất hiện trên Facebook?

Facebook sẽ hiển thị nội dung bạn chia sẻ trên Dòng thời gian cũng như các nơi khác trên Facebook.

Bạn luôn có quyền kiểm soát người xem hoạt động của bạn. Lần đầu đăng nhập TripAdvisor bằng Facebook, bạn sẽ được nhắc để chọn người sẽ có thể xem hoạt động được chia sẻ của bạn. Cài đặt mặc định là các bạn bè trên Facebook của bạn, nhưng bạn có thể thay đổi cài đặt này bất kỳ lúc nào thông qua trang Cài đặt quyền riêng tư của bạn trên Facebook.

Bài viết này có hữu ích không?