Trung tâm trợ giúp

Làm cách nào để thay đổi chú thích cho ảnh của tôi?

Trên trang web máy tính để bàn, nhấp vào tab "Ảnh" của trang hồ sơ và tìm ảnh có chú thích quý vị muốn sửa. Nhấp vào dấu ba chấm ngay trên ảnh phía bên phải và chọn tùy chọn "Sửa".

Trên trang web di động, cách duy nhất để thay đổi chú thích ảnh là xóa ảnh rồi đăng lại ảnh có chú thích đúng. Để làm điều này, hãy nhấp vào tab "Ảnh" của trang hồ sơ và tìm ảnh quý vị muốn đăng lại. Nhấp vào dấu ba chấm ngay trên ảnh phía bên phải và chọn tùy chọn "Xóa". Sau đó, đăng lại ảnh có chú thích đúng.

Chủ doanh nghiệp: Để thay đổi chú thích của ảnh đã tải lên, hãy truy cập mục 'Quản lý trang TripAdvisor của quý vị' trong Trung tâm quản lý.

Bài viết này có hữu ích không?