Trung tâm trợ giúp

Làm cách nào để thay đổi chú thích cho ảnh của tôi?

Khi đã gửi ảnh, bạn sẽ không thể thay đổi chú thích nhưng bạn có thể xóa ảnh và gửi lại ảnh với chú thích đúng. Để xóa ảnh, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi luôn sẵn sàng xóa ảnh thay mặt bạn.

Chủ doanh nghiệp có tùy chọn thay đổi tùy chọn của chú thích đã tải lên bằng cách truy cập mục ""Quản lý trang TripAdvisor của quý vị"" trong Trung tâm quản lý.

Bài viết này có hữu ích không?