search shadow

Thông tin riêng tư (như địa chỉ email) của tôi có bị chia sẻ với các thành viên khác không?