Trung tâm trợ giúp

Tôi có thể kết nối tài khoản TripAdvisor với trang doanh nghiệp trên Google+ không?

Nếu quý vị quản lý hồ sơ doanh nghiệp trên TripAdvisor, quý vị có thể chọn đăng nhập bằng Google+.

Tuy nhiên, chúng tôi chưa hỗ trợ kết nối tài khoản TripAdvisor với trang danh nghiệp trên Google+.

Bài viết này có hữu ích không?