Trung tâm trợ giúp

Tôi có một tài khoản Facebook và một tài khoản Google+. Tôi cần sử dụng tài khoản nào để đăng nhập?

Bạn có thể sử dụng một trong hai tài khoản để đăng nhập TripAdvisor.

Nếu trước đây bạn đã đăng nhập Facebook hoặc Google+, TripAdvisor sẽ tiếp tục đăng nhập với tài khoản đó trừ khi bạn Ngắt kết nối khỏi tài khoản này hoặc tài khoản kia trên trang Tài khoản đã kết nối trong Trung tâm thành viên.

Bài viết này có hữu ích không?