Trung tâm trợ giúp

Tôi có thể hủy hoặc thay đổi đặt phòng thông qua TripAdvisor không?

Tất cả các yêu cầu hủy hoặc thay đổi cần được thực hiện thông qua đối tác đặt phòng thích hợp.  Vui lòng tham khảo mục Đặt phòng trong hồ sơ hoặc kiểm tra email xác nhận của quý vị để có thể tìm thấy số điện thoại và thông tin liên hệ thích hợp để yêu cầu hỗ trợ.

Bài viết này có hữu ích không?