search shadow

Liên kết thực đơn là gì và làm thế nào tôi có thể quản lý liên kết này?