search shadow

Làm thế nào tôi có thể đăng ký và xác minh rằng tôi là một đại diện của hãng hàng không?