Khách sạn của tôi bị niêm yết sai địa điểm – tôi có thể khắc phục bằng cách nào?