Trung tâm trợ giúp

Tôi nhận thông báo về các đánh giá hoặc câu hỏi mới cho hồ sơ của tôi bằng cách nào?

Truy cập trang Đăng ký và đảm bảo quý vị đang ở tab "Email dành cho chủ sở hữu". Danh sách các email thông báo mà quý vị đủ điều kiện nhận được sẽ xuất hiện.

Nhấp vào nút chọn "Đã đăng ký" cạnh email thông báo mà quý vị muốn nhận. Sau khi quý vị thực hiện lựa chọn, một ô xác nhận "Đã lưu thay đổi" sẽ nhanh chóng xuất hiện và tùy chọn của quý vị sẽ được cập nhật.

Bài viết này có hữu ích không?