Làm thế nào để báo cáo rằng khách sạn của tôi đã đóng cửa?