Hai khách trong cùng một bữa tiệc đều viết đánh giá. Việc này có được phép không?