Trung tâm trợ giúp

Tên của nhân viên được đề cập trong đánh giá. Tôi có nên lo ngại không?

Chúng tôi cho phép khách du lịch nêu danh tính nhân viên của một cơ sở kinh doanh trong đánh giá miễn là thông tin này được sử dụng khi mô tả trải nghiệm và liên quan đến cách mà người này thực hiện chức năng công việc của họ. Thông tin này có thể hữu ích đối với khách du lịch đang tìm hiểu các cơ sở kinh doanh và doanh nghiệp cụ thể.

Nếu quý vị cho rằng đánh giá không tuân theo nguyên tắc của chúng tôi, quý vị luôn có thể báo cáo đánh giá cho người kiểm duyệt qua Trung tâm quản lý

Bài viết này có hữu ích không?