search shadow

Tên của nhân viên được đề cập trong đánh giá. Tôi có nên lo ngại không?