Trung tâm trợ giúp

TripAdvisor đang đề nghị tặng tôi khoản khuyến khích để đổi lấy đánh giá – điều đó có phù hợp không?

Đôi khi, TripAdvisor thực hiện các chương trình khuyến mãi, trong đó người đánh giá được trao phần thưởng cho việc gửi nội dung đủ điều kiện trong một khoảng thời gian, bằng ngôn ngữ và tại quốc gia nhất định hoặc liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ mới của TripAdvisor. Những chương trình này không và sẽ không tập trung vào việc thu hút đánh giá về một cơ sở kinh doanh hoặc doanh nghiệp cụ thể .  

Nội dung được gửi thông qua những chương trình khuyến mãi này đều đủ điều kiện bất kể là ý kiến tích cực, trung lập hay tiêu cực. Điều này tuân theo nguyên tắc đánh giá của khách du lịch, các bộ lọc và quy trình tương tự như mọi đánh giá và ý kiến khác được gửi cho TripAdvisor.

Bài viết này có hữu ích không?