Trung tâm trợ giúp

Hồ sơ đã đóng hoặc di chuyển

Điều gì xảy ra nếu một địa điểm hoặc doanh nghiệp đóng cửa vĩnh viễn?

Tùy vào từng trường hợp, các biên tập viên của chúng tôi sẽ thực hiện MỘT trong các hành động sau:

  • Đánh dấu hồ sơ là ĐÃ ĐÓNG.
  • Xóa hồ sơ khỏi trang web của chúng tôi.

Nếu một hồ sơ đóng tạm thời (ví dụ: để cải tạo) hoặc đóng theo mùa (ví dụ: vào mùa đông) thì chúng tôi sẽ duy trì hồ sơ trên trang web và KHÔNG đánh dấu là đã đóng.

Điều gì xảy ra nếu một địa điểm hoặc doanh nghiệp di chuyển đến một địa chỉ mới?

Tùy vào từng trường hợp, các biên tập viên của chúng tôi sẽ thực hiện MỘT trong các hành động sau:

  • Đánh dấu hồ sơ ban đầu là ĐÃ DI CHUYỂN và tạo hồ sơ mới cho địa chỉ mới.
  • Cập nhật thông tin trong hồ sơ ban đầu.
  • Xóa hồ sơ ban đầu khỏi trang web của chúng tôi.

Điều gì xảy ra nếu có doanh nghiệp hoàn toàn mới hoạt động tại cùng một địa chỉ với một doanh nghiệp đã đóng cửa?

Tùy vào từng trường hợp, các biên tập viên của chúng tôi sẽ thực hiện MỘT trong các hành động sau:

  • Đánh dấu hồ sơ ban đầu là ĐÃ ĐÓNG và tạo hồ sơ mới cho doanh nghiệp mới.
  • Cập nhật thông tin trong hồ sơ ban đầu.
Bài viết này có hữu ích không?