search shadow

Làm thế nào tôi có thể nhận được biên lai đặt chỗ chuyến tham quan hoặc hoạt động?